§ 18 Idrettslagets styre

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, å sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
  3. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
  4. Representere idrettslaget utad.
  5. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

3. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

DFI - Hovedstyret består i dag av følgende medlemmer: