(Vedtatt av DFI hovedstyre 22. mars 2020)

 

INNHOLD

INNLEDNING
Lover og bestemmelser

BUDSJETT

REGNSKAP
Fullmakter i Drøbak-Frogn Idrettslag
Regnskapssystem og fakturasystem
Regnskapsbilag
Internregnskap for lag/grupper
Avstemming av balansen (eiendeler og gjeld)
Årsregnskap
Økonomiske misligheter

INNTEKTER OG INNBETALINGER
Deltakeravgift, treningsavgift og medlemskontingent
Offentlige tilskudd og kompensasjoner
Kiosksalg
Billett-, lotteri-, parkeringsinntekter o.l.
Salg av varer og tjenester (utgående faktura)
Dugnad
Merverdiavgift
Innbetalinger

KOSTNADER OG UTBETALINGER
Kjøp fra leverandører
Inngående faktura
Utgiftsrefusjoner
Varekjøp
Kjøp av utstyr og eiendeler
Utbetalinger
Lagkasse

LØNN OG YTELSER
Lønnssystem
Kontrakt/avtale
Lønnsutbetaling
Næringsdrivende eller ansatt
Skattefri lønnsutbetaling
Utgiftsgodtgjørelse
Bilgodtgjørelse
Dommerregninger
Arbeidsgiveravgift

REVISJON OG KONTROLLUTVALG

Alle skjemaer for nedlasting finner dere nederst på denne siden.

 

INNLEDNING
Styret i Drøbak-Frogn Idrettslag har det overordnede ansvaret for Drøbak-Frogn Idrettslags økonomi.

Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Drøbak-Frogn Idrettslag for å sikre god økonomistyring. Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til Drøbak-Frogn Idrettslag fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.

Formålet med økonomihåndboken kan oppsummeres i tre punkter:

 • Drøbak-Frogn Idrettslag skal bruke og forvalte Drøbak-Frogn Idrettslags midler på en forsiktig og hensiktsmessig måte og i tråd med det som er vedtatt på årsmøte
 • Drøbak-Frogn Idrettslag skal ha en tilfredsstillende organisering av bilagsføring, regnskapsføring og budsjetthåndtering
 • Drøbak-Frogn Idrettslag skal ha en forsvarlig økonomistyring


Lover og bestemmelser
Drøbak-Frogn Idrettslag er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) og plikter å følge NIFs lov. Drøbak-Frogn Idrettslag er også pliktig til å følge andre norske lover og regler.

Sentrale lover er

 • NIFs lov
 • Drøbak-Frogn Idrettslags egen lov
 • Regnskapsloven
 • Bokføringsloven
 • Revisorloven
 • Merverdiavgiftsloven
 • Arbeidsgiveravgiftsloven
 • Skattebetalerloven

Til innhold

 

 


BUDSJETT
Drøbak-Frogn Idrettslag sine grupper utarbeider en intern kalender («årshjul») for gjennomføring av årets økonomirutiner og alle frister settes i henhold til disse rutinene. Det er økonomiansvarlig/kasserer som følger opp for økonomien mellom styremøtene i gruppene.

Drøbak-Frogn Idrettslag sine grupper utarbeider et budsjett som inneholder alle hovedposter i regnskapet. Alle budsjettetene vedtas på Drøbak-Frogn Idrettslags årsmøte og følges opp av styrene gjennom året. Drøbak-Frogn Idrettslag bruker forenklet norsk standard kontoplan og alle Drøbak-Frogn Idrettslags grupper benytter de samme kontoklassene. Budsjett for de enkelte grupper skal alltid godkjennes av hovedstyret.

For å sikre god økonomistyring registreres budsjettene i regnskapssystemet slik at regnskapet kan sammenlignes med årets budsjett, både overordnet for Drøbak-Frogn Idrettslag og på gruppenivå.

Følgende punkter er viktige ved budsjettering i Drøbak-Frogn Idrettslag:

Inntekter

 • Avtaler,
 • Sponsorkontrakter
 • Medlemslister
 • Fjorårsregnskapet (årets) inntekt
 • «Årshjulet» for å avdekke om det er ytterligere nye aktiviteter som skaper inntekter.

Kostnader

 • Fjorårets (årets) kostnader
 • Planlagte aktiviteter for kommende år
 • Kontrakter (for eksempel husleie)

Budsjettet skal være realistisk, og det skal ikke gå i underskudd med mindre det kan dekkes av positiv egenkapital. Man bør vedlegge en forklaring om man setter opp et budsjett som går i underskudd.

Ved usikkerhet bruker Drøbak-Frogn Idrettslag det beste estimatet som er tilgjengelig på tidspunkt for budsjettarbeidet.

For at Drøbak-Frogn Idrettslag til enhver tid skal kunne ha oversikt over at det har tilstrekkelig med midler på bankkonto, utarbeider Drøbak-Frogn Idrettslags grupper også et likviditetsbudsjett.
Likviditetsbudsjettet hjelper Drøbak-Frogn Idrettslag å holde orden på kontantbeholdningen gjennom året. Likviditetsbudsjettet utarbeides årlig men oppdateres hvert kvartal.

Til innhold

 

 

REGNSKAP
Drøbak-Frogn Idrettslag er regnskapspliktig og følger regnskapsloven.

Fullmakter i Drøbak-Frogn Idrettslag
Hovedstyret i Drøbak-Frogn Idrettslag har delegert myndighet til enkelte personer i Drøbak-Frogn Idrettslag. En oversikt over denne fullmaktsfordelingen finnes hos Drøbak-Frogn Idrettslags administrasjon.

En oversikt over hva som inngår i hver enkelt rolle i Drøbak-Frogn Idrettslags finnes i de ulike rollebeskrivelsene.
Fullmaktsoversikt og rollebeskrivelse for daglig leder er tilgjengelig hos DFI administrasjonen.

Regnskapssystem og fakturasystem
Drøbak-Frogn Idrettslag bruker følgende regnskapssystem:

 • Xledger

Drøbak-Frogn Idrettslag benytter følgende fakturaprogram på nett:

 • Xledger for godkjenning av faktura

Følgende mailadresser skal benyttes for faktura:

 • dfi@dfi.no


Regnskapsbilag
Alle typer regnskapsbilag skal løpende leveres til klubbens økonomiansvarlig etter fastsatte frister. For arrangementer eller andre aktiviteter skal bilag leveres til økonomiansvarlig umiddelbart etter gjennomføring.

Internregnskap for lag/grupper
Administrasjon/økonomiansvarlig bokfører alle kostnader og inntekter med avdelings/prosjektkoder for å spesifisere på gruppe- og lagsnivå. Det utarbeides et internregnskap for respektive grupper og lag hvert kvartal.

Når lag-/gruppeleder mottar lagets/gruppens internregnskap kontrolleres dette mot lagets/gruppens budsjett. Dersom internregnskapet ikke stemmer (eller avviker vesentlig fra budsjettet) tar lag-/gruppeleder kontakt med administrasjonen, økonomiansvarlig eller lag/gruppekasserer.

Avstemming av balansen (eiendeler og gjeld)
Drøbak-Frogn Idrettslag avstemmer alle balanseposter minimum en gang pr år. Bankkonti avstemmes månedlig, offentlige avgifter (skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift) pr termin og øvrige balansekonti på kvartalsnivå (eller oftere hvis behov).

Alle balanseposter skal avstemmes pr 31.12, og det er kun reelle eiendels- og gjeldsposter som står i Drøbak-Frogn Idrettslags balanse.

Årsregnskap
Årsavslutning skjer den 31.12 hvert år. Drøbak-Frogn Idrettslags årsregnskap inneholder resultatregnskap for hele Drøbak-Frogn Idrettslag (inkludert gruppers årsresultater), en balanseoversikt (eiendeler og gjeld) samt et noteoppsett med pliktige (og relevante) opplysninger.

Årsregnskapet er signert av alle styrets medlemmer og fremlegges på Drøbak-Frogn Idrettslags årsmøte i revidert versjon.

Drøbak-Frogn Idrettslag utarbeider også en årsberetning i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet.
Årsregnskapet og årsberetning lages årlig i eget hefte.

Pr 31.12 går Drøbak-Frogn Idrettslag gjennom sine regnskap for å:

 • Avsette for opptjente inntekter (inntekt som gjelder år 1, men man får den først innbetalt i år 2).
 • Periodisere forskuddsbetalte inntekter (man har mottatt innbetaling i år 1, men den gjelder for år 2).
 • Avsette for påløpte kostnader (kostnaden gjelder år 1, men faktura e.l. kommer ikke før i år 2)
 • Periodisere forskuddsbetalte kostnader (faktura betales i år 1, mens kostnaden gjelder år 2)

Økonomiske misligheter
Økonomiske misligheter er en fellesbetegnelse for tyveri, underslag i kasse og bank, korrupsjon, regnskapsmanipulasjon, urettmessig belastning av private utgifter mm.

Hvis det er mistanke om økonomiske misligheter eller det avdekkes økonomiske misligheter i Drøbak-Frogn Idrettslag, skal det søkes bistand hos f.eks. idrettskretsen, revisor, regnskapsfører og/eller kontrollkomite.

Til innhold

 

 

INNTEKTER OG INNBETALINGER

Deltakeravgift, treningsavgift og medlemskontingent
Drøbak-Frogn Idrettslag innkrever medlemmene gjennom Minidrett. Innkreving av kontingenter og treningsavgifter foretas gjennom Minidrett på bakgrunn av medlemslistene som lagsansvarlig leverer til avtalte frister.

Alle Drøbak-Frogn Idrettslags medlemmer betaler en medlemskontingent på kr 200 for barn til og med 16 år og kr 400 for alle medlemmer over 16 år. I tillegg betaler medlemmene treningsavgift.

Offentlige tilskudd og kompensasjoner
Tilskuddstyper og kompensasjoner for Drøbak-Frogn Idrettslag er (listen er ikke uttømmende):

 • Mvakompensasjon (Gjelder Hovedstyret)
 • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
 • Spillemidler til utstyr
 • Grasrotandel
 • Midler fra ulike stiftelser

Kiosksalg
Ansvarlige for kiosksalget henter og leverer kontantkassen og kasseoppgjørsskjema hos økonomiansvarlig. Før kassen leveres tilbake skal pengene telles, og det skal tas et «kasseoppgjør».

Kasseoppgjørsskjema fylles ut med dato, salgsoppgjør, spesifikasjon av ulike typer salg, og eventuelle utlegg fra kassen (skal dokumenteres med kvittering). Oppgjøret signeres av 2 ansvarlige personer. Ved levering teller kioskansvarlig og økonomiansvarlig opp pengene i fellesskap.

Mal for kassetellingsskjema ligger som vedlegg nederst på denne siden.

Billett-, lotteri-, parkeringsinntekter o.l.
Ved billettsalg, lotterisalg og parkeringsinntekter skal salgsoppgjørsliste fylles ut. Salgsoppgjør skal inneholde dato for arrangement, billetter (lodd etc.) solgt fra nr. til nr., antall solgte billetter og til hvilken pris. Oppgjøret skal signeres av 2 ansvarlige personer og det skal skje på Drøbak-Frogn Idrettslags oppgjørsskjema.

Mal for oppgjørsskjema bilettsalg ligger som vedlegg nederst på denne siden.

Salg av varer og tjenester (utgående faktura)
Ved omsetning av varer og tjenester utsteder Drøbak-Frogn Idrettslag en utgående faktura. Drøbak-Frogn Idrettslag benytter fakturaprogram nevnt i kapittel om Regnskaps- og fakturaprogram.

Den som er ansvarlig for ulike typer avtaler i Drøbak-Frogn Idrettslag eller andre som ønsker noe fakturert fra Drøbak-Frogn Idrettslag, fyller ut et fakturagrunnlag som overleveres økonomiansvarlig/den som har ansvaret for faktureringen.

Dugnad
Dugnader er en viktig inntektskilde for klubben. Inntekter fra dugnader i regi av Drøbak-Frogn Idrettslag skal inngå i det ordinære årsregnskapet. Dersom det er ett enkelt lag eller gruppe i Drøbak-Frogn Idrettslag som gjennomfører dugnaden, skal inntekten inngå i årsregnskapet på samme måte, men midlene disponeres av gruppen eller laget som gjennomfører dugnaden.

Dersom Drøbak-Frogn Idrettslag har omsetning av varer i forbindelse med dugnad, rapporteres det inn dersom mvapliktig omsetning overstiger grensebeløpet.

Merverdiavgift
Drøbak-Frogn Idrettslag driver følgende omsetning som IKKE er merverdiavgiftspliktig:

 • Vanlige medlems- og startkontingenter
 • Billettinntekter
 • Inntekter fra adgang til svømmehaller, treningsstudioer, tennisbaner, golfbaner mv.
 • Offentlige tilskudd
 • Lotteriinntekter
 • Bingoinntekter
 • Gaver
 • Inntekter ved salg av programmer og kataloger som selges i forbindelse med arrangementer

Drøbak-Frogn Idrettslag driver følgende omsetning som kan være merverdiavgiftspliktig virksomhet:

 • Sponsorinntekter
 • Salg av utstyr
 • Kioskvirksomhet
 • Serveringsvirksomhet
 • Salg av jakkemerker ol.
 • Dugnadsinnsats
 • Salg av varer

Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning per år overstiger grensebeløpet (kr 140.000 pr 01.01.19), beregner, rapporterer og innbetaler Drøbak-Frogn Idrettslag merverdiavgift.

Innbetalinger
Innbetalinger som gjøres til Drøbak-Frogn Idrettslags bankkonto skal alltid dokumenteres med grunnlag som avtaler, kontrakter eller lignende.

Dersom det kommer innbetalinger uten underliggende dokumentasjon, må dette skaffes til veie.

Til innhold

 

 

KOSTNADER OG UTBETALINGER

Kjøp fra leverandører
Det er kun de som har fått fullmakt som kan bestille på vegne av Drøbak-Frogn Idrettslag. Drøbak-Frogn Idrettslag har leverandøravtaler som de ulike gruppene skal handle fra (så fremt det er hensiktsmessig).

Inngående faktura
Alle mottatte fakturaer skal godkjennes av 2 ansvarlige personer som har fått fullmakt signatur. Alle fakturaer skal være stilet til Drøbak-Frogn Idrettslag. Hvis tilstiling (navn på idrettslag, adresse osv.) er feil, skal leverandør kontaktes for å få ny faktura med korrekt tilstiling.

Utgiftsrefusjoner
Ved refusjon av utlegg skal bilagene og kvitteringene festes på Drøbak-Frogn Idrettslags standard utgiftsrefusjonsskjema og skjema skal signeres av den som krever penger refundert, samt godkjennes i henhold til Drøbak-Frogn Idrettslags fullmaktsignatur. Formål med utlegget skal alltid påføres.

Ved dekning av reise- og oppholdsutgifter skal det alltid påføres hvem utgiftene gjelder og eventuelt hvilket arrangement den reisende har deltatt på. Ved dekning av utgifter til mat/drikke skal det alltid oppgis formål og hvem bevertningen dekker.

Standard utgiftsrefusjonsskjema (Refusjon Bilag) ligger som vedlegg nederst på denne siden.

Varekjøp
Alle varekjøp skal godkjennes av to personer (se kapittel om Inngående faktura).

For varer som er kjøpt inn for videresalg, fører Drøbak-Frogn Idrettslag varelagerliste. Varelageret telles opp pr 31.12, og det er Drøbak-Frogn Idrettslags standardiserte varetellingsliste som skal benyttes.

Varetellingslisten skal leveres økonomiansvarlig/kasserer i forbindelse med årsoppgjøret pr. 31.12 og skal inneholde en oversikt over alle varer på varelageret. Varer for videresalg (f.eks. varelager til kiosk) verdsettes til det laveste av anskaffelseskost og forventet salgspris.

Mal Varetellingsliste ligger som vedlegg nederst på denne siden.

Kjøp av utstyr og eiendeler
For innkjøp av utstyr og eiendeler som varer mer enn ett år, fører Drøbak-Frogn Idrettslag utstyrs- og eiendelsoversikt.

Eiendeler og utstyr telles opp pr 31.12, og det er Drøbak-Frogn Idrettslags standardiserte utstyrs- og eiendelsoversikt som skal benyttes.

Oversikten skal leveres økonomiansvarlig/kasserer i forbindelse med årsoppgjøret pr. 31.12 og skal inneholde en oversikt over alle eiendeler og alt utstyr.

Eiendeler og utstyr verdsettes til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger. Avskrivninger beregnes basert på følgende formel:

Mal for Utstyrs- og eiendelsoversikt ligger som vedlegg nederst på denne siden.

Utbetalinger
Alle utbetalinger skal signeres elektronisk av minst 2 personer i nettbanken. Hvem som skal ha signaturrett er vedtatt av hovedstyret. Det er tegnet underslagsforsikring for alle som har signaturrett.

Hovedstyret har beskrevet og delegert hvem som har signaturrett i Drøbak-Frogn Idrettslag (beskrevet under kapittel REGNSKAP).

Drøbak-Frogn Idrettslag har en brukskonto, en høyrentekonto og en skattetrekkskonto. Alle kontoer står i Drøbak-Frogn Idrettslags navn, private kontoer benyttes ikke.

Hovedstyret kan vurdere behovet for enkelte egne gruppe/lagskontoer i banken. Ingen skal benytte private kontoer. Oversikt over inntekter og kostnader pr gruppe skal sikres ved interne avdelings-/prosjektregnskap (grupperegnskaper). Egne gruppekontoer skal ikke benyttes som en måte å følge opp økonomien på.

Alle gruppekontoer er en del av det ordinære regnskapet og skal medtas på Drøbak-Frogn Idrettslags totalregnskap.

Lagkasse
Når laget trenger å disponere midler fra lagkassen skal uttak av penger kun skje mot bilag, faktura eller lignende dokumentasjon.

I størst mulig grad unngår Drøbak-Frogn Idrettslag håndtering av kontanter. Inntekter i form av kontanter som er tjent opp gjennom aktivitet i Drøbak-Frogn Idrettslags regi overføres til lagkassen og settes inn på Drøbak-Frogn Idrettslags brukskonto uten ubegrunnet opphold.

Til innhold

 

 

LØNN OG YTELSER

Lønnssystem
Drøbak-Frogn Idrettslag benytter følgende lønnssystem:

 • Xledger

Kontrakt/avtale
Før utbetaling skal det alltid etableres en arbeidsavtale/kontrakt som er signert av mottaker og person med fullmakt i Drøbak-Frogn Idrettslags (se kapittel om REGNSKAP). 

Drøbak-Frogn Idrettslag har standardiserte kontrakter, godkjent gjennom vedtak i hovedstyret, som skal benyttes. Dette gjelder for alle faste ansatte, vikariater, timelønnede og andre som mottar ulike godtgjørelser. Alle avtaler/kontrakter arkiveres på Drøbak-Frogn Idrettslags kontor. Personer som har faste eller midlertidige ansettelsesforhold meldes inn i AA-registeret.

Mal for arbeidsavtale (Standard abeidsavtale trenere og tillitsvalgte) ligger som vedlegg nederst på denne siden.

Lønnsutbetaling
Alle lønnsutbetalinger foretas fra administrasjonen/økonomiansvarlig, og alle utbetalinger skal være dokumenterbare. Det utstedes lønnsslipp som inneholder spesifikt hva personen mottar, dato for utbetaling, dato for utført arbeid, størrelse på forskuddstrekk mm. . Timelønnede skal føre arbeidstimer på standardiserte timelister. Forskuddsbetalinger bør ikke forekomme.

For ansatte i Drøbak-Frogn Idrettslag som overstiger grensen for obligatorisk tjenestepensjon har Drøbak-Frogn Idrettslag opprettet OTP-ordning.

For hver lønnskjøring/utbetaling skal dette godkjennes i tråd med Drøbak-Frogn Idrettslags fullmakt signatur, se kapittel om REGNSKAP.

Skjema for timelister ligger som vedlegg nederst på denne siden.

Næringsdrivende eller ansatt
I de tilfellene Drøbak-Frogn Idrettslag benytter selvstendig næringsdrivende, gjøres det i hvert tilfelle en vurdering for å kunne definere om denne anses som næringsdrivende eller om betalingen anses som lønn fra Drøbak-Frogn Idrettslag. Følgende elementer vurderes: Om den som yter tjenesten

 • Har regelmessig flere oppdragsgivere, samtidig eller etter hverandre
 • Har eget kontor eller produksjonslokale
 • Holder egne materialer
 • Har egne driftsmidler, som for eksempel maskiner og egne transportmidler
 • Mottar avregning i fast beløp og ikke per tidsenhet
 • Kan stille med andre enn seg selv, for eksempel bruke egne ansatte
 • Skal utføre et bestemt oppdrag som ikke bare er avgrenset i tid
 • Har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver
 • Har ikke krav på vederlag når oppdrag ikke utføres.

Dersom dette ikke er på plass defineres personen som arbeidstaker og får utbetalt ordinær lønn på linje med andre arbeidstakere i Drøbak-Frogn Idrettslag.

Skattefri lønnsutbetaling
Drøbak-Frogn Idrettslag registrerer alle lønnsutbetalinger i lønnssystemet. Utbetalinger som ikke overstiger skattefri grense (pr 01.01.20; kr 10 000 pr ansatt pr år) medfører ikke oppgaveplikt.

Skattefrie utbetalinger utbetales ikke i tillegg til annen lønn.

All lønnen er arbeidsgiveravgiftpliktig når Drøbak-Frogn Idrettslag/gruppene overstiger beløpsgrensene for dette (se kapittel om arbeidsgiveravgift).  

Utgiftsgodtgjørelse
Utbetalinger inntil grensebeløpet (kr 10 000 pr 01.01.20) til dekning av et medlems merkostnader er ikke opplysningspliktig eller skattepliktig.

Utbetalinger som overstiger grensebeløpet er oppgavepliktig.

Drøbak-Frogn Idrettslag registrerer alle utbetalinger av utgiftsgodtgjørelse i lønnssystemet og innberetter beløp når grensene for opplysningsplikt nås.

Bilgodtgjørelse
Det er tillatt å utbetale bilgodtgjørelse inntil kr 3,50 pr kilometer (pr 01.01.20) uten at det medfører skatteplikt.

Drøbak-Frogn Idrettslag benytter standardisert reiseregning som signeres av mottaker og attesteres i tråd med fullmakt signatur (se kapittel om REGNSKAP) før utbetaling.

Ved krav om passasjertillegg oppgis passasjerene med navn. Det skal påføres dato for reise/hjemkomst ved hver tjenestereise, samt reiserute.

Mal for reiseregning (Kjøreoppgaveskjema 2020) ligger som vedlegg nederst på denne siden.

Dommerregninger
Utstyrsgodtgjørelse til dommere innen lagidretter hvor det er nødvendig med spesielt utstyr (f.eks. sko, drakt, beskyttelse mm) godkjennes som skattefri godtgjørelse med inntil 270 kroner per oppdrag (2019-sats). Samlet skattefri godtgjørelse, som utbetales til dommeren fra samme klubb, kan ikke overstige 2 700 kroner per år (2017-sats).

Dommere kan ikke kreve å få beløpet utbetalt kontant rett etter kamp. Godtgjørelse utbetales fortløpende etter innkommende dommerregning.

Ved utbetaling til dommer for utført dømming er det nødvendig med en standardisert dommerregning som viser dato, dommerens fulle navn, beløp og eventuelt dommerens signatur for mottak av pengene.

Dommerregningmaler ligger på de forbund hver gruppe tilhører.

Arbeidsgiveravgift
Det beregnes og innrapporteres arbeidsgiveravgift av all lønn når totale lønnsutbetalinger eller lønn per ansatt overstiger beløpsgrensen for arbeidsgiveravgift. Når Drøbak-Frogn Idrettslags totale lønnsutbetalinger eller lønn per ansatt ikke overstiger beløpsgrensene (kr 800 000 totalt eller kr 80 000 pr ansatt (grenser pr 01.01.20)), beregnes ikke arbeidsgiveravgift.

Det beregnes og innrapporteres arbeidsgiveravgift av all lønn når totale lønnsutbetalinger i hver enkelt gren/gruppe/avdeling overstiger beløpsgrensen for arbeidsgiveravgift. Hver enkelt gren/gruppe/avdeling har eget «styre» og spesifisert regnskap.

Til innhold

 

 

REVISJON
Drøbak-Frogn Idrettslag gjennomfører revisjon av regnskapet minimum en gang per år. I tillegg gjør revisor en jobb i forbindelse med ulike typer pliktig rapportering.

Drøbak-Frogn Idrettslag har engasjert følgende registrerte/statsautoriserte revisor:

 • LST Revisjon AS

Revisors revisjonsberetning er i klubbens årsberetning.

 

KONTROLLUTVALG
Drøbak-Frogn Idrettslag har valgt følgende til Drøbak-Frogn Idrettslags kontrollkomite:

 • Sven Ombudstvedt
 • Inger Ek

Kontrollkomiteen går gjennom Drøbak-Frogn Idrettslags regnskap minimum en gang per år.
Kontrollkomiteens beretning er i klubbens årsberetning.

Til innhold