Rittdeltakelse:

 

Utgifter til påmelding av ritt.

 

 1. Klubben dekker alle påmeldingsavgifter til aktive ritt for medlemmer i alderen 5-23 år, dette kan være, men er ikke avgrenset til: Kalascup, Landeveiscup, Rye Terrengsykkelfestival, Norgescup og NM. Det viktigste kriteriet er at det er et aktivt ritt i aldersbestemte klasser, eller det er et ritt i rekrutteringsøyemed. 
 2. Dersom det er påkrevd med leie av f.eks kommunikasjonsutstyr i landeveisritt dekkes dette av klubben. 
 3. Klubben dekker ikke påmeldingsavgifter til turritt.
 4. Klubben dekker ikke påmeldingsavgifter til ritt der medlemmer deltar som utøvere i andre lag, f.eks regionlag eller (pro)kontinental-lag. I disse tilfellene er det naturlig at disse lagene betaler påmeldingsavgiften.
 5. Klubben dekker alle påmeldingsavgifter til egne ritt uansett rittstatus, som medlem i DSK deltar man alltid gratis på ritt som arrangeres av DSK alene.
 6. Der klubben ikke har gjort påmeldingen som gruppepåmelding men medlemmene selv har lagt ut for påmeldingen, utbetales støtten etter sesongslutt mot dokumentasjon.

 

Utgifter til reise og overnatting i forbindelse med ritt.

 

 1. Klubben dekker ikke reise og overnattingsutgifter etter regning ved rittdeltakelse
 2. Medlemmer mellom 15 og 23 år som deltar på minst 3 aktive ritt i løpet av sesongen med krav til overnatting ytes et stipend fra klubben på kr 2500 som sjablongmessig støtte til dette, medlemmer som deltar på minst 6 ritt i løpet av sesongen ytes et stipend på kr 5000.
 3. Dersom reiseveien til rittet er under 150 km anser klubben at overnatting ikke er påkrevd.
 4. Det er et krav for å få stipendet at medlemmet selv har dekket sine reise og overnattingsutgifter, dersom andre lag eller klubber dekker utgiften bortfaller retten til stipend.
 5. Stipendet utbetales etter sesongslutt mot dokumentasjon av rittdeltakelse.Annen støtte til medlemmer:   

 

Støtte til utstyr:

 

 1. Det gis ikke støtte til sykler og annet utstyr til den enkelte medlem.
 2. Det kan gis støtte etter søknad til fellesutstyr som deles i treningsgrupper, så som klubbtelt, verktøy, førstehjelpsutstyr el.l.
 3. Klubbens styre skal være behjelpelig til å knytte kontakt med Frogn Kommune eller ideelle foreninger så som Kiwanis, Rotary eller Lions som ofte bidrar til at barn fra lavinntektsfamilier kan få støtte til å kunne delta på fritidsaktiviteter.

 

Annen støtte:

 

 1. Det fravikes normalt ikke fra krav om treningsavgifter eller avgifter til sommerskole i egen regi. Likevel: Dersom medlemmer har betalingsvansker strekker klubben seg langt i å avtale løsninger, eller knytte kontakt med behjelpelige tredjeparter som nevnt over.
 2. Støtte til grupper kan ytes ved for eksempel treningssamlinger i regi av andre, det kan for eksempel være samarbeidende klubber eller regionale tiltak. Det er da et poeng at ytelsen gjelder hele treningsgruppen og ikke enkeltmedlemmer. Slik støtte behandles i styret med bakgrunn i vanlig budsjettdisiplin.

 

Om statuttene for støtte til medlemmer:

 

 1. Statuttene forankres i klubbens generalforsamling.
 2. Budsjettmessige konsekvenser av statuttene gjenspeiles i styrets forslag til budsjett på generalforsamlingen.
 3. Statuttene og tilskuddsbeløpene revideres årlig.