DFI

DFI- Hovedstyret

DFI- Hovedstyret

DFI - Hovedstyret består idag av følgende medlemmer:

Fungerende leder           Heidi Andresen                    95149684              heidi.andresen@moss.kommune.no

Styremedlemmer             Roger Keiseraas                  95103137              rkeisera@online.no

                                      Cecilie Paulsen                   92881459              clp@bahr.no

                                      Teresa Storrud Visedo         95039303              laitev@online.no

                                      Anders G. Johansen            97070625              anders.g.johansen@gmail.com

                                     Jørn Beldring                       90991997              beldring@getmail.no

                                     Hege Sneis                         41469780              hege.sneis@live.no

 

Hovedstyrets mandat er regulert i DFIs og idrettens lovverk § 18:

§ 18 Idrettslagets styre

  1. Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
  2. Styret skal:

         a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

         b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, å sørge                  for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

         c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

                      d) Representere idrettslaget utad.

                      e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

3. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Drøbak-Frogn IL
Frognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post: 
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products